آمارنامه دریایی 97 منتشر شد

18 دی 1397

آمارنامه دریایی 97 منتشر شد

آمارنامه دریایی ایران بصورت سالیانه به روزرسانی شده و پنجمین نسخه از آن درمهرماه 1397 تهیه و منتشر شده است.