به لطف چینی‌ها، جانوران و گیاهان در کره ماه نیز یافت می‌شوند

15 دی 1397

به لطف چینی‌ها، جانوران و گیاهان در کره ماه نیز یافت می‌شوند

چینی ها قصد دارند سطح تنفس بذرها و میزان فتوسنتز گیاهان در کره ماه را مورد مطالعه قرار دهند