طراحی و ساخت مبدل انرژی موج توسط دانشگاه خلیج فارس بوشهر

12 دی 1397

طراحی و ساخت مبدل انرژی موج توسط دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه خلیج فارس بوشهر با حمایت گروه توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی، طراحی و ساخت یک مبدل انرژی موج را به پایان رساند.