ناظران مجلس در شورای عالی فضایی انتخاب شدند.

8 مهر 1397

ناظران مجلس در شورای عالی فضایی انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع از انتخاب ناظران شورای عالی فضایی در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.