آمریکا ماهواره مخابراتی نظامی به مدار فرستاد.

29 مهر 1397

آمریکا ماهواره مخابراتی نظامی به مدار فرستاد.

موشک اطلس۴ شرکت آریان همراه ماهواره Advanced Extreamly High Frequncy ۴ از مقر کیپ کارناوال به آسمان رفت.