منتخب اخبار فضایی روزهای اخیر از نگاه پایگاه

11 تیر 1397

منتخب اخبار فضایی روزهای اخیر از نگاه پایگاه "اسپیس"

ایگاه خبری اسپیس منتخبی از تصاویر فضایی روزهای اخیر را منتشر کرد.