سیارک مرموز «ریوگو»، زیر ذره بین کاوشگر ژاپن

7 تیر 1397 هایابوسا-۲ به هدف تعیین شده رسید؛

سیارک مرموز «ریوگو»، زیر ذره بین کاوشگر ژاپن

کاوشگر هایابوسا-2 ژاپن با نزدیک شدن به سیارک ناشناخته ریوگو، تلاش برای فرود بر سطح سیارک و جمع آوری نمونه برای انتقال به زمین را آغاز خواهد کرد.