کشف انرژی ناشناخته که مسئول درجه حرارت تاج خورشیدی است

22 اردی بهشت 1397

کشف انرژی ناشناخته که مسئول درجه حرارت تاج خورشیدی است

کرونا یا تاج خورشیدی بیرونی ترین لایه خورشید بوده و پلاسمایی است که خورشید را احاطه کرده است.