موشک فالکون-۹ شرکت اسپیس ایکس در ۱۹ ماه می ماهواره‌های ایریدیوم و GRACE-FO را به فضا خواهد برد.

22 فروردین 1397

موشک فالکون-۹ شرکت اسپیس ایکس در ۱۹ ماه می ماهواره‌های ایریدیوم و GRACE-FO را به فضا خواهد برد.

این پرتاب فالکون-۹ جایگزین دو ماموریت موشک Dnepr شده که شرکت روسی-اوکراینی Kosmotras از سال ۲۰۱۵ پرتاب آن را متوقف کرد.