تِس به دنبال سیاره هایی در همسایگی زمین

19 فروردین 1397

تِس به دنبال سیاره هایی در همسایگی زمین

ماموریت تازه ناسا که تلسکوپی فضایی با هدف یافتن سیاره های فراخورشیدی نزدیک به زمین است ده روز دیگر و بر دوش موشك فالکون عازم مدار زمین می شود.