9 آذر 1398

با توسعه خودروهای هیبریدی آلودگی هوا را کاهش دهیم

با توجه به اینکه تهران یکی از آلوده ترین شهرهای جهان بشمار می رود و دیگر شهرهای بزرگ کشورمان هم روز بروز بیشتر درگیر این مسئله هستند، شناخت هر چه بهتر این مشکل و راه حلهای مؤثر آن یکی از ضرورتهای جامعه ما است.

با توسعه خودروهای هیبریدی آلودگی هوا را کاهش دهیم