15 اردی بهشت 1399

دانش‌بنیان‌ها‌ فناوری‌های پیشرفته را به صنعت هوایی تزریق می‌کنند

دستیابی به فناوری‌های هوایی برای کشورهای در حال گذار، سخت و پیچیده است و این کشورها ترجیح می‌دهند بیشتر یک واردکننده فناوری باشند تا تولیدکننده و منشا اثر. ایران هم تا پیش از انقلاب تنها با واردات نیازهای خود را رفع می‌کرد؛ اما اکنون در این عرصه علمی حرفی برای گفتن دارد و گلیم خود را تا حد مقبولی از آب بیرون کشیده است.

دانش‌بنیان‌ها‌ فناوری‌های پیشرفته را به صنعت هوایی تزریق می‌کنند