7 اردی بهشت 1399

ظرفیت‌های بلااستفاده حمل‌ونقل ریلی کشور شکوفا می‌شود

کارخانه نوآوری از دل ظرفیت‌های فراموش شده شهری متولد شد. ظرفیت‌های بلااستفاده‌ای که می‌توانند منشا اثری در تحولات فناورانه کشور باشند. یکی از این ظرفیت‌های فراموش شده‌ای که قرار است در دل زیست‌بوم فناوری و نوآوری گل کنند و به کار بیایند، پتانسیل‌های کنار گذاشته شده بلااستفاده حمل‌ونقل ریلی است.

ظرفیت‌های بلااستفاده حمل‌ونقل ریلی کشور شکوفا می‌شود