23 دی 1398

حمایت از پروژه‌های بزرگ گروهی تسهیل می‌شود

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌های بنیان، لبیک، سعادت، پیشتازان، چالش، پیشگامان و میثاق را از جمله برنامه‌های حمایتی جدید و راهبردی این صندوق دانست که با اهدافی مانند حمایت از پروژه‌های بزرگ گروهی و شکل دادن به گروه‌های پژوهشی جدید حول پژوهشگران جوان درخشان انجام می‌شود.

حمایت از پروژه‌های بزرگ گروهی تسهیل می‌شود