کتاب چهل سال تجربه دریایی کشور منتشر شد

15 اسفند 1397 به همت گروه توسعه فناوری های دریایی؛

کتاب چهل سال تجربه دریایی کشور منتشر شد

بررسـی تجربیـات و دسـتاوردهای دریایی کشور به خصوص در دوران پـس از انقـلاب اسلامی، توسط چهل نفر از صاحبنظران دریایی بررسی و به همت گروه توسعه فناوری های دریایی ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی در قالب یک کتاب منتشر شد.