12 شهریور 1398

تجربه پروازهای ایمن‌تر با کمک فناوری‌های مکان‌محور

حامد امینی

تجربه پروازهای ایمن‌تر با کمک فناوری‌های مکان‌محور