13 تیر 1397

تست موتور برای برنامه فضاگرد DARPA در حال انجام است

تست‌های احتراق بصورت روزانه بر روی موتور اصلی شاتل انجام می‌شود

تست موتور برای برنامه فضاگرد DARPA در حال انجام است