13 خرداد 1399 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

فراخوانی برای پیشرفت در صنایع دریایی؛ ایده‌های جذاب برای توسعه حمایت می‌شود

«پیچ استارتاپ» عنوان رویدادی مجازی است که فرصتی برای صاحبان ایده در حوزه صنایع دریایی فراهم می‌کند تا ایده خود را پرورش دهند.

فراخوانی برای پیشرفت در صنایع دریایی؛ ایده‌های جذاب برای توسعه حمایت می‌شود