11 خرداد 1399

جت آموزشي SR-10 با بالهاي پيشگرا

برای نخستینبار در تاریخ هوانوردی روسیه، یک هواپیمای طراحی شده از یک شرکت خصوصی (KB SAT) با پشتسر گذاشتن آزمونهای سخت وزارت دفاع اين كشور، توانست مجوز ساخت و تولید برای نیروی هوایی این کشور را دریافت کند. این موضوع نشاندهندهي تغییر نگرش وکاهش هزینه روسها در زمینهي محصولات هوایی این کشور است.

جت آموزشي SR-10 با بالهاي پيشگرا