27 اردی بهشت 1399

پژوهش‌های ملی صنعت هوایی کشور را جهانی می‌کند

پژوهش و تحقیق لازمه توسعه هر صنعتی است. صنایعی که ادامه حیاتشان به ارتقای سطح فناوری وابسته است و این کار جز با راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه امکانپذیر نیست. یکی از صنایع مهمی که جز با گذر از مسیر تحقیق و پژوهش به سرمنزل توسعه و مقصود نمی رسد، صنعت هوایی است. ایجاد زیرساخت‌های پژوهش ملی برای این صنعت در ایران که تقریبا در ابتدای مسیر قرار دارد بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

پژوهش‌های ملی صنعت هوایی کشور را جهانی می‌کند