27 اردی بهشت 1399

اعضای هیات‌علمی تا پایان بهار برای دریافت تخفیف 40میلیون‌ریالی فرصت دارند

«یکی از برنامه‌های تخفیفی شبکه آزمایشگاهی برای توسعه این خدمات در کشور، ارائه تخفیفات ویژه به اعضای هیات علمی دانشگاه ها به عنوان یکی از ارکان اصلی این حوزه فناورانه در کشور است.» مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این مطلب، گفت: این مبلغ تخفیفی برای اعضای هیات علمی 40 میلیون ریال است.

اعضای هیات‌علمی تا پایان بهار برای دریافت تخفیف 40میلیون‌ریالی فرصت دارند