6 فروردین 1399

راه اندازی مسابقه ساخت زیردریایی خودران توسط دارپا

آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی(به اختصار دارپا-DARPA) قراردادهایی را برای برنامه توسعه زیردریایی‌های خودران به سه شرکت سپرد.

راه اندازی مسابقه ساخت زیردریایی خودران توسط دارپا