6 فروردین 1399

روزی از نو

روز از نو شده است و روزی مان از نو. بی ربط نیست بگوییم نوآوری روزی مان را هم نوآورانه کرده است و باریکه‌ی رود جاری این قوت غالب، رودخانه‌ای خروشان شود پر از صید، خیر و برکت.

روزی از نو