27 اسفند 1398 توسط بخش خصوصی:

ایران دارنده شناور مسافربری می شود

گردشگری دریایی یکی از حوزه های درآمدزا و فناورانه دنیا محسوب می شود و کشورمان نیز به کمک شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا کرده است.

 ایران دارنده شناور مسافربری می شود