26 اسفند 1398

اگر کرونا ویروس در فضا منتشر شود

محققان بر این باورند که واکنش بدن انسان‌ها در فضا، از زمین متفاوت است. بنابراین فضانوردان باید اقدامات احتیاطی گوناگونی انجام دهند.

اگر کرونا ویروس در فضا منتشر شود