1 بهمن 1398

مهاجرت هدفمند مبداً و مقصد را منتفع می‌کند

سیاست‌گذاری درست می‌تواند باعث شود علاوه بر کشورهای گیرنده، کشورهای فرستنده نیز از منافع و مزایای مهاجرت منتفع شوند.

مهاجرت هدفمند مبداً و مقصد را منتفع می‌کند