12 آذر 1398 با انتشار نزدیک به 50000 مقاله در سال 2018

ایران در جایگاه پانزدهم جهان قرار گرفت

هر چند همواره تاکید می‌شود که باید آسیب‌های مقاله گرایی را در نظر گرفت، اما انتشار مقالات علمی معتبر و قابل استناد، در نشریات معتبر علمی دارای ضریب تأثیر بالا، یکی از شاخص‌های سنجش دانش در کشورهای مختلف محسوب می‌شود. ایران توانسته است با انتشار نزدیک 50000 مقاله در سال 2018 در جایگاه پانزدهم جهان قرار گیرد.

ایران در جایگاه پانزدهم جهان قرار گرفت