4 آبان 1398 مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد :

بیش از 2000 شرکت دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان می گوید : برای حمایت از شرکت های دانش بنیان برنامه های متنوعی از جمله تخصیص معافیت های مالیاتی منظور شده است ، در این راستا بیش از 2000 شرکت دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی سال مالی 97 معرفی شده اند .

بیش از 2000 شرکت دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند