1 آبان 1398

صنعت هوایی با حمایت از استانداردسازی محصولات به توسعه پایدار می‌رسد

صنعت هوایی را می توان یکی از صنایع شکننده در مقابل تحریم ها دانست. صنعتی که با توجه به وابستگی های مختلف کشور در حوزه تامین ساخت، تامین قطعات و تعمیرات، نیاز به بومی سازی دارد. اینکه جوانان به این حوزه ورود کنند و در مقابل تهدیدها بایستند.

صنعت هوایی با حمایت از استانداردسازی محصولات به توسعه پایدار می‌رسد