21 مهر 1398 جستجوی « فن بازار ملی »برای یافتن جای پا در قاره سیاه:

دانش بنیان ها محصولات خود را به آفریقا صادر می کنند

صادرات به آفریقا به عنوان یک مقصد صادراتی برای محصولات دانش بنیان "ایران ساخت" ، اقدام مبتکرانه ای است که به همت «فن بازار ملی ایران » انجام گرفته است.

دانش بنیان ها محصولات خود را به آفریقا صادر می کنند