26 شهریور 1398

برنامه ریزی برای استفاده گسترده از اتوبوس های برقی در کره جنوبی

دو شرکت کره ای برای تولید و استفاده گسترده از اتوبوس های برقی در کره جنوبی با هم موافقتنامه امضا کرده اند.

برنامه ریزی برای استفاده گسترده از اتوبوس های برقی در کره جنوبی